top of page

KJØPS- OG BRUKSVILKÅR 
For Magiskaperne.no

1.Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, digitalytelsesloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet med utgangspunkt i Forbrukertilsynets standardvilkår. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

2. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

3. Partene

Selger er Magiskaperne (Fredrikke Lous), Eiksveien 92B, 1361 Østerås, fredrikke.lous@magiskaperne.no, Organisasjonsnummer: 929 415 515, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

4. Produktet

Kjøper kan velge mellom to hovedkategorier av produkter; enkeltprodukt og abonnementstjenester.

4.1 Enkeltprodukt

Ved kjøp av enkeltprodukt vil kjøperen få tilgang til det konkrete prosjektet som kjøpes. Prosjektene er personlig og kan brukes på kjøpers egen avdeling. Brudd på opphavsrett og kopirett vil etterfaktureres til 3x gjeldende rate.

 

4.2 Abonnementstjenester

Ved kjøp av abonnementstjenester vil kjøperen få tilgang til medlemsportal, store prosjekter, nettbutikken og Facebookside. Kjøp av produktet medfører at kjøperen får tilgang til medlemsportalen på Magiskaperne.no, i det følgende betegnet som portalen, hvor produktet vil gjøres tilgjengelig etter gjennomført kjøp. Abonnementene og tilhørende fordeler er personlig og kan kun brukes på kjøpers egen avdeling. Brudd på opphavsrett og kopirett vil etterfaktureres til 3x gjeldende rate.

NB: Produkter som er lastet ned i abonnementstiden kan IKKE benyttes uten aktiv lisens. Skal man bruke materiellet videre må man ha et aktivt abonnement.

4.3 Bindingstid

Årsabonnement: 12 måneder (Det er økonomisk sett mer gunstig å foreta årlig innbetaling)

Månedsabonnement: 6 mnd.

Endringer: Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer og utvikling av produktet. Kunden vil informeres om eventuelle endringer i forkant.

4.4 Oppsigelse

Kjøper kan si opp abonnementstjenesten med rimelig varsel. Oppsigelse skal sendes til fredrikke.lous@magiskaperne.no.

Månedsabonnement: Ved månedsabonnement får oppsigelsen virkning for betalingsperioden etter oppsigelsen.

Årsabonnement: Ved for tidlig oppsigelse har selger rett på å beholde betalingen for de gjenstående månedene i aktuelt år.

 

5. Pris

Den oppgitte prisen for produktet og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

5.1 Prisendring

Ved abonnementstjenester kan prisen endres i løpet av abonnementsperioden. Endringer i prisen vil varsles 2 måneder i forveien.

 

6. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

7. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for produktet fra det tidspunkt den blir gjort tilgjengelig i portalen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som produktet blir gjort tilgjengelig.

 

8. Levering

Levering er skjedd når selger, eller hans representant, har gjort produktet tilgjengelig i portalen.

Kjøper er selv ansvarlig for å ha den nødvendige programvare for å få åpnet produktet.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere produktet for kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.

9. Angrerett og avbestilling

9.1 Angrerett

Når det gjelder angrerett på digitalt materiell er denne svært begrenset. Magiskaperne.no tilbyr i utgangspunktet ikke noen angrerett på digitale produkter, nettopp på grunn av materiellets digitale natur. Angrerettloven skiller mellom digitalt innhold som leveres på fysisk medium og ikke. Alle Magiskaperne.nos digitale produkter leveres på ikke-fysisk medium (man laster ned selv). Magiskaperne.no tilbyr ikke angrerett på digitale produkter. Ved å godkjenne kjøps- og brukervilkårene ifm. Kjøp på nettsiden, godkjenner kunden dette. Ifølge Forbrukerrådet bortfaller angreretten på digitale produkter ved påbegynt nedlastning og strømming av digitale tjenester, også selv om dette ikke fullføres i sin helhet. Forbrukerrådet slår fast at egen feilbestilling ikke gir en kjøper rett til å gå fra det digitale kjøpet.

 

9.2 Avbestilling

Hvis kjøper avbestiller før tjenesten er gjort tilgjengelig i portalen, kan selger ikke fastholde kjøpet og kreve betaling.

 

10. Forsinkelse og manglende levering - kundens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer produktet eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i digitalytelsesloven kapittel 4 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Kunden må gi selger beskjed om krav på bakgrunn av forsinkelse. Kunden må ikke vente så lenge med å melde kravet at det ville virke illojalt overfor selger å gjøre kravet gjeldene.

10.1 Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

10.2 Heving

Dersom selgeren ikke leverer produktet på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer produktet innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere produktet. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

 

10.3 Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren beviser at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

14. Mangel ved produktet - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel kan du reklamere. En mangel kan for eksempel foreligge når tjenesten ikke samsvarer med det som er avtalt om eksempelvis kvalitet, kompatibilitet, andre egenskaper, veiledninger og kundeservice. Reklamasjon kan skje senest ett år etter at kjøper overtok produktet. Leverer ikke selger i tide skal kunden få melding om hindringen og konsekvenser av den innen rimelig tid, fra selger burde fått eller fikk kunnskap om hindringen.

Kunden må gi selger beskjed om krav på bakgrunn av mangler. Kunden må ikke vente så lenge med å melde kravet at det ville virke illojalt overfor selger å gjøre kravet gjeldene.

Dersom produktet har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i digitalytelsesloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

14.1 Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

14.2. Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom produktet ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

14.3. Heving

Dersom produktet ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

15. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i digitalytelsesloven kapittel 8 etter omstendighetene holde produktet tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. Er produktet levert til kjøper i portalen, forbeholder selger seg retten til å heve avtalen ved vesentlig kontraktsbrudd eller dersom kunden avviser produktet.

15.1 Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er produktet ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

15.2 Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

15.3 Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

16. Force majeure

Magiskaperne.no tar forbehold om force majeure, slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, alvorlig infeksjon, sykdom eller annen hendelse utenfor partens kontroll, og som hindrer bedriften fra å oppfylle sine forpliktelser. Magiskaperne.no er et enkeltmannsforetak og er i så måte sårbare for utforutsette og personlige hendelser. Vi forplikter oss likevel til å ha en god kommunikasjon i tilfeller der dette er mulig.

17. Personopplysninger

Magiskaperne.no behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen.

18. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 4.4. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom det oppstår tvist mellom partene skal denne avgjøres i tråd med de til enhver tid relevante lover. Tvister skal avgjøres endelig i det norske rettssystemet.

bottom of page